Ingvarsson, Rasmus

Birth Name Ingvarsson, Rasmus [1a]
Gender male
Age at Death 83 years, 6 months

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth 1610 Bromma, Ystad  

 
Death 1693-07-01 Bromma, Ystad  

 
Occupation     Kyrkobonde

 
Occupation     Nämndeman

 
Occupation 1693   Häradsdomare

 

Parents

Father NN, Ingvar
Mother Gagge NN, Syster 1
Siblings
 1. Ingvarsdotter, Elna
 2. Ingvarsson, Jens
 3. Ingvarsson, Per

Families

Married Wife Lassesdotter, Bengta
  Children
 1. Rasmusson, Lasse
 2. Rasmusson, Per
 3. Rasmusson, Ingvar
 4. Rasmusdotter, NN
 5. Rasmusdotter, Hanna
 6. Rasmusdotter, Bolla

Gallery

Narrative

Rasmus Ingvarsen (Ingvarsson). Kyrkobonde å Bromma 1 o 2, Häradsdomare. Född 1610. Död i juli 1693 å Bromma 1 o 2. Gift med Bengta Lassesdotter Född 1621 och Död 1696 Bromma nr 1 och nr 2. Utdrag från forskning av Birte Boström i Malmö: "Häradsdomare Rasmus Ingvarsson i Bromma är född 1610 enligt både dödsnotisen 1693 i kyrkoboken och på den gravsten som finns bevarad efter honom och hans hustru. Han begrovs d. 31 juli " i Bromma kiörcka mitt på stora gången". Rasmus Ingvarssons och hans hustrus gravsten ligger mitt framför altaret i Bromma kyrka (sonen Lasses ligger bakom föräldrarnas). Inskriften , som är snarlik sonens lyder: " Stat vandringsman betingk och sie på thenna steen. Här hvilar och är nederlagt een härradsdomars been. Här dödde han i thenna by ther han vähl leffat hade i åhr ottio och så try, blant venner uthan skade. Hans siähl hoos gud i lust och gamman måst frögdas sigh af hiertat amen. 1693" . Här följer bomärke och sköldar med initialer. " Och hvillar här under hans saliga kiera hustru den erlige oc gudfrugtige matrona Benta Lasd.som döde 1695 i sit ålder 81 åhr. Henes siäl ähr i guds hand." Uppgiften kommer från Lunds domkapitel, äktenskapsmål 1682, där Måns Gagges son Lars begär tillstånd att få gifta sig med sin nästkusin, som är dotter till häradsdomare Rasmus Ingvarsson i Bromma, som f. övr. är fader till Häradsdomare Lasse Rasmusson i Bromma. Det nämns att Rasmus Ingvarssons mor och Måns Gagges mor var systrar. Rasmus Ingvarsson är känd i Bromma från 1640 och brukar kyrkohemmanen nr.1 och 2 därstädes ( Mtl. och Jordb.) Jag vet inte vem som är hans föräldrar. Hans moder,liksom systern som var Måns Gagges mor, namnges inte." ------ Herrestad häradsrätt: Den 26 apr. 1667 går Rasmus Ingvarsson i Bromma (häradsdomare), på sin syster Ellene S. Truls Jensens vägnar i Bussjö ,i god för att hennes tillkommande make skall betala en restans på 19 dlr. Den 15 nov. 1667 har Elna Ingvarsdotters nya make Mårten Andersson ( Gagge) instämt Jens Ingvarsson i Hedeskoga, Rasmus Ingvarsson i Bromma och Mårten Jönsson i Sövestad, angående förmyndarskap för sina styvbarn, som är salig Truls Jönssons barn. Här nämns också en tredje bror till Elna, näml. Per Ingvarsson i Sälshög. 1667 d. 27 nov. möter Morten Jensen i Sövestad och svarar på det tilltal som Morten Andersen i Bussjö honom tillika med hans styvbarns moderbröder, nästförliden ting till honom hade anlangandes hans styvbarns förmyndarskap, som nu fullmäktigen på Bjersjöholm välförnäme Mogens Biörnsen, tillika med med moderbröderna tillsatt haver( o.s.v.) Sammma datum, nytt mål. Rasmus Ingoursen i Bromma och Jens Ingoursen i Hedeskoga tillsättes som förmyndare , eftersom de är barnens rätta morbröder, tillika med deras broder Peder Ingoursen i Sälshög. Morten Jensen i Sövestad blir förmyndare för ett barn eftersom hans hustru är barnens faders syster. Ingelstad häradsrätt 1667 d.11 mars. Peder Ingvarssson i Sälshög på sin broders Rasmus Ingvarssons vägnar i Bromma, kräver in en skuld utav Per Andersson i Övraby. Herrestad häradsrätt 1668 d.10 juli ger Jens Trölsen sin morbroder Rasmus Ingoursen i Bromma avkall, eftersom Jens Trölsen nu är 18 år och själv myndig, och har han fått tillåtelse av sina morbröder Rasmus Ingoursen och Jens Ingoursen att anamma sitt gods som är förvarat hos hans käre moder och käre styvfader Morten Andersen i Bussjö. Rasmus Ingvarsson brukar kyrkohemmanen nr.1 och 2 i Bromma, enligt mtl. och jordeb. Han är f.ca. 1610 och d. 1693 i Bromma. Hustrun Bengta Lassdotter är f.ca.1615 enl. gravstenen och d.1695 Bromma. Enligt Bromma katekismilängder 1683 - 1686, så har de barnen Ingvar,Per, Hanna och Bolla. Dessutom tillkommer sonen Lasse och troligen en dotter, okänd till namnet. Bevis härför finns i Herrestad häradsrätt 1694 d.30 jan. (Ren. domb.) "Uthi den afdöde nämbdemannens Rasmus Ingwarssons ställe blef effter öfwerläggiande medh nämbden dess sohn Lasse Rasmusson constituerat till förman" ( o.s.v.). Lasse Rasmusson är redan nämndeman, "förman" här, innebär att han blev häradsdomare, liksom fadern varit. I nämndemannalistan samma år finns Lasse Rasmusson i Bromma , likaså " Rasmus Ingwarsson den förman, var nu död". Den namnlösa dottern : Lunds domkapitel, äktenskapsmål 1682, tre brev. Det tredje brevet, daterat Köpinge d.28 mars 1682, är skrivet av kyrkoherden i St. Köpinge, Lars Christophersson och lyder "Vördige och Vällärde Hr. Hans Wiinslöff, arede gode vän. Saasom en varande unge karl Lars Monson Gage her fra Kiöppinge uthi Ingelsta Herret, er aff mig sin sielesörgere begierendes, att iag om slaektlinien mellom hannem och pigan i Brumme, som hand haffuer fattet Echtenskabs reker till. Da saa som det er mig en gandske ubekant sag, spor iag hans moder"( o.sv.).., "da suarede hun mig omsider ok sagde, iag vil aldrig sige andet end det som sandhed er, min sön och pigan ere, sagde hun, i tredie leed med hinanden, hwor paa iag begierde hendis erklering, och suarede hun igeen och sagde, Salig Mons Gage, min söns fader, haffde den eene syster til Moder, och Rasmus i Brumme den anden syster til Moder, hand som er pigens fader" (o.s.v.) Om de blev gifta, det vet jag inte. Lars Månsson Gagges hustru får barn och avlider namnlös. jag håller det dock för troligt, men tanke på att Lars Månsson Gagges namn finns på Bromma kyrkas storklocka, tillsammans med häradshövding Carl Lilliengrips och kyrkoherdens till Sövstad och Bromma, med årtalet 1693, som är Rasmus Ingvarssons dödsår.Han blev som bekant begravd i kyrkan, vilket bör ha kostat någon gåva, t.ex. ett bidrag till en ny klocka. Vi får ännu en gång samma redogörelse för släktskapet när Rasmus Ingvarssons son Ingvar Rasmusson begär tillstånd år 1685 till att få gifta sig med Måns Gagges dotter Inger, och detta äktenskap ägde i varje fall rum. Tyvärr nämns inte de båda systrarna, som var Rasmus och Måns mödrar, med namn. (Vissa uppgifter från forskning av Birte Boström i Malmö) ------ Såväl denne Rasmus*, som hans efterlevandes, gravstenar är bevarade å Bromma kyrkogård. ------ Birte Boström på Anbytarforum 18/3 2005: "En nyhet är den uppgift jag funnit vid ytterligare genomgång av Herrestad häradsrätts tidiga domböcker. Nämligen den att Rasmus Ingvarsson i Bromma inte är född i Bromma som gravstensinskriften låter påskina. År 1668 d.31 jan. har Nils Mårtensson i Bromma instämt kronans befallningsman till att påhöra vittnesbörd angående hans gårds ringa bruk (Det gäller hur hög skatt som skall betalas). Inkallad som vittne är bl.a. Rasmus Ingvarsson i Bromma som säger sig ha bott där i byn i 30 års tid. Om han varit född i byn skulle han nämnt att han var barnfödd där och inte som nu, att han bott där i 30 års tid." ------ Magnus Påhlsson: Utdrag ur Herrestad häradsrätt: "År 1668 d.31 jan. har Nils Mårtensson i Bromma instämt kronans befallningsman till att påhöra vittnesbörd angående hans gårds ringa bruk (Det gäller hur hög skatt som skall betalas). Inkallad som vittne är bl.a. Rasmus Ingvarsson i Bromma som säger sig ha bott där i byn i 30 års tid." Om han varit född i byn skulle han nämnt att han var barnfödd där och inte som nu, att han bott där i 30 års tid. Så högst troligt kom syskonen Ingvarsson från någon annan församling än Bromma. ------ Anbytarforum av Lennart Andersson - tisdag den 21 juni 2005 Intressant att Rasmus Ingvarsson sade att han bott i byn i 30 års tid! Mycket tyder väl därför på att han kom från någon annan församling. Han kan ju antingen ha själv flyttat till Bromma när han blivit vuxen men det kan ju också ha varit Ingvar som flyttat till Bromma sn med hela sin familj (flera av hans barn framlevde ju sina liv i trakten). Men å andra sidan kan man ju fråga sig vad Rasmus Ingvarsson menade med att ha bott "i byn" i 30 års tid. Han kan ju faktiskt ha avsett själva kyrkbyn, där gården låg, och detta motsäger väl egentligen inte att han kan ha varit född i någon annan by i just Bromma församling, t.ex. i Bussjö by, men varit bonde i just Bromma by i 30 år. Frågan är om man kan ha gjort denna skillnad mellan by och församling eller är det så att man i domböcker etc avsåg själva församlingen? ------ Anbytarforum av Birte Boström - onsdag den 22 juni 2005 När Rasmus Ingvarsson i Bromma uppger sig ha bott där i byn i 30 års tid så avses endast byn Bromma och ej socknen. Han kan alltså vara född var som helst, men sannolikt inte i Bromma. Bussjö kan däremot inte avföras som födelseställe på grund av denna uppgift.

Herrestad häradsrätt: Den 26 apr. 1667 går Rasmus Ingvarsson i Bromma (häradsdomare), på sin syster Ellene S. Truls Jensens vägnar i Bussjö ,i god för att hennes tillkommande make skall betala en restans på 19 dlr. Den 15 nov. 1667 har Elna Ingvarsdotters nya make Mårten Andersson ( Gagge) instämt Jens Ingvarsson i Hedeskoga, Rasmus Ingvarsson i Bromma och Mårten Jönsson i Sövestad, angående förmyndarskap för sina styvbarn, som är salig Truls Jönssons barn. Här nämns också en tredje bror till Elna, näml. Per Ingvarsson i Sälshög. Uppgifter från Herrestad häradsrätt( Göta hovrätt, renoverade domböcker): Den 5 mars 1702. Torsten Andersson i Bussjö ger tillkänna, att han efter sin Sal. hustru Elena Ingvarsdotter har avvittrat sina styvbarn, vilka alla äro komna till deras myndige år. Så, att han av dem nu därför fått deras kvittobrev, som han för Rätten begär måtte uppläsas och de måtte tillstå sant vara. Vilket kvittobrev var underskrivet av hans styvbarn Jöns, Ingvar och Harald Trulssöner och mågarna Jöns Eriks, Per Ohls, Erik Nils och Ingemar Eriks. Vad gäller Elna Ingvarsdotters första make Truls Jönsson, som är fader till alla hennes kända barn, så finns det en Truls Jönsson /Jensen i Bussjö mellan åren 1634 - 1663, men det är förstås mycket osäkert om det är samma Truls J. som nämns hela tiden. Truls Jönsson i Bussjö nämns d. 28 aug. 1663 som stockeman på Tinget Elna Ingvarsdotter skrivs ännu i Mantalslängden 1672 såsom Elna Mårten Anders, men har gift sig före 1677 med Torsten Andersson . Paret brukar nr.7 och 22 i Bussjö. Elna Ingvarsdotter lever ännu år 1700, allt enl. Mtl. (Torsten Andersson gifte om sig 1706 med pigan Dorothe Jöransdotter från Assmusa i Sövestad. Han dog 1709 i Bussjö) (Vissa uppgifter från forskning av Birte Boström, Malmö)

Utdrag från forskning av Birte Boström i Malmö: "Häradsdomare Rasmus Ingvarsson i Bromma är född 1610 enligt både dödsnotisen 1693 i kyrkoboken och på den gravsten som finns bevarad efter honom och hans hustru. Han begrovs d. 31 juli " i Bromma kiörcka mitt på stora gången". Rasmus Ingvarssons och hans hustrus gravsten ligger mitt framför altaret i Bromma kyrka (sonen Lasses ligger bakom föräldrarnas). Inskriften , som är snarlik sonens lyder: " Stat vandringsman betingk och sie på thenna steen. Här hvilar och är nederlagt een härradsdomars been. Här dödde han i thenna by ther han vähl leffat hade i åhr ottio och så try, blant venner uthan skade. Hans siähl hoos gud i lust och gamman måst frögdas sigh af hiertat amen. 1693" . Här följer bomärke och sköldar med initialer. " Och hvillar här under hans saliga kiera hustru den erlige oc gudfrugtige matrona Benta Lasd.som döde 1695 i sit ålder 81 åhr. Henes siäl ähr i guds hand." Uppgiften kommer från Lunds domkapitel, äktenskapsmål 1682, där sonen Lars begär tillstånd att få gifta sig med sin nästkusin, som är dotter till häradsdomare Rasmus Ingvarsson i Bromma, som f. övr. är fader till Häradsdomare Lasse Rasmusson i Bromma. Det nämns att Rasmus Ingvarssons mor och Måns Gagges mor var systrar. Rasmus Ingvarsson är känd i Bromma från 1640 och brukar kyrkohemmanen nr.1 och 2 därstädes ( Mtl. och Jordb.) Jag vet inte vem som är hans föräldrar. Hans moder,liksom systern som var Måns Gagges mor, namnges inte. (Barn V:6, s 1)

Source References

 1. Rasmus Ingvarsson
  1. Date: 2011-07-08
   Page: http://www.geni.com/people/Rasmus-Ingvarsson/357503422070010491?through=6000000006357268098

Pedigree

 1. NN, Ingvar
  1. Gagge NN, Syster 1
   1. Ingvarsson, Rasmus
    1. Lassesdotter, Bengta
     1. Rasmusson, Lasse
     2. Rasmusson, Per
     3. Rasmusson, Ingvar
     4. Rasmusdotter, NN
     5. Rasmusdotter, Hanna
     6. Rasmusdotter, Bolla
   2. Ingvarsson, Jens
   3. Ingvarsdotter, Elna
   4. Ingvarsson, Per

Ancestors